Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě na adrese www.wool-boutique.eu a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (tedy provozovatelem e-shopu) a kupujícím.

2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

 

II. Definicepojmů

1. E-shop – internetový obchod na adrese www.wool-boutique.eu

2. Prodávající – Ing. Renáta Bordovská, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, místem podnikání 15800 Praha - Stodůlky, Petržílkova 2704/36, IČ 01831330. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.

3. Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

4. Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.

5. Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.

6. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

III. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (tj. nabídkou) s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím.

2. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, které budou připojeny jako příloha k tomuto potvrzení.

3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

IV. KUPNÍ CENA

1. Kupní ceny zboží a služeb uvedené v e-shopu jsou konečné. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a zvoleného způsobu úhrady kupní ceny.

2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy.

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

7. Daňový doklad (neboli fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platba kupní ceny se provádí v českých korunách nebo v eurech.

2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z několika způsobů placení kupní ceny za zboží: platba předem (platba bankovním převodem, platba kartou) nebo platba při převzetí zboží (hotově, na dobírku). Ceny za zvolené služby jsou zveřejněny na webu wool-boutique.eu a jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen s písemným souhlasem prodávajícího.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:

  • dodání Českou poštou;
  • dodání společností Zásilkovna ČR, Zásilkovna SK;
  • osobní odběr na místě dohodnutém mezi prodávajícím a kupujícím.

Možnosti dodání zboží a jejich ceny jsou podrobně rozepsány na webu wool-boutique.eu a tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Náklady na dopravu a platbu, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující.

2. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu, je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů od dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A ZRUŠENÍ SMLOUVY DOHODOU

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

2. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

VIII. PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží.

2. Postup při odstoupení od smlouvy:

  • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, a to buď elektronickou poštou na adresu shop@wool-boutique.eu nebo písemně na adresu prodávajícího (viz bod 2.2 těchto VOP).

  • Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu místa podnikání prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití a mělo by být nepoškozené.

3. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy.

5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Mezi takové zboží patří mj. spodní prádlo.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídajíce míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

2. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Tyto VOP jsou platné od 8. srpna 2022.

3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.